Budowa instalacji do ogrzewania domu gazem płynnym: Cz. I

Zgłoszenie inwestycji

Budowa instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemności do 7 m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowę. Kwestię tę ustala art. 29 ust 1. pkt 19 Prawa budowlanego. Właściciel działki musi jednak zgłosić inwestycję w starostwie powiatowym. Może to zrobić poprzez formularz udostępniony przez urząd. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niedopilnowanie formalności oznacza dodatkowy wydatek w wysokości 5000 zł za legalizację postawionej na własną rękę instalacji.

Wybór zbiornika

Zazwyczaj dla domu jednorodzinnego wystarcza zbiornik na gaz do ogrzewania o pojemności ok. 7200 l. Średnio napełnia się go dwa razy w roku. Zbiornik na mieszankę propan-butan zawsze musi być zbiornikiem podziemnym. Zbiornik na propan może stać na powierzchni, jednak wiele osób decyduje się na model podziemny, ze względu na estetykę i zagospodarowanie działki. Zbiorniki podziemne są droższe, lecz czasami niezbędne, zwłaszcza na małych działkach. Zbiornik musi być usytuowany na działce zgodnie z § 179 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To oznacza, że powinien znajdować się w określonych odległościach od budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych, granicy działki, studzienek kanalizacyjnych, linii energetycznych i innych zbiorników.