Bezpieczeństwo

INFORMACJA ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

Działalność Rozlewni Gazu Płynnego w Smardzewie zalicza się do zakładu zwiększonego ryzyka Dz.U.2016r. Poz. 672 z późn. zm. i jest zobowiązany do wdrożenia Programu Zapobiegania Poważnym Awariom oraz podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji określonych w art. 261A ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

 

I. Oznaczenie prowadzącego zakład:

Przedsiębiorstwo prowadzi:

 

Bar-Gaz Braszak Ilona

z siedzibą 98-285 Wróblew, Smardzew 9a

 

Tel.: 43 822 85 25

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bargaz.com.pl

NIP: 827 109 40 00

REGON: 730302109

 

Właściciel firmy:

Ilona Braszak

 

II. Tabela max. ilości substancji niebezpiecznych na terenie rozlewni gazu

Na terenie gazu są gromadzone substancje niebezpieczne w postaci gazu płynnego w ilościach jak niżej:

 

Lp.

Substancje, grupy substancji

Numer CAS

Ilość niebezpiecznej substancji decydująca o zaliczaniu zakładu do grupy o zwiększonym ryzyku -Mg (Qz)

Max ilość substancji występująca w zakładzie (qx)

qx/Qz

1.

Propan

74-98-6

50

40

0,8

2.

Propan/butan

68476-85-7

50

95,85

1,917


Z zestawienia wynika, iż substancje, które powodują zaliczenie rozlewni gazu płynnego w Smardzewie do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Roz. Min. Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 138 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Środki bezpieczeństwa i sposób postępowania na wypadek wystąpienia awarii w Rozlewni Gazu Płynnego.

 

III. Ilości substancji niebezpiecznych występujących na terenie Zakładu

Na terenie rozlewni gazu są gromadzone substancje niebezpieczne w postaci gazu płynnego w ilościach jak niżej:

Lp.

Nazwa chemiczna

Numer CAS

Nazwa substancji zgodna i IUPAC

Ilość w kilogramach

Miejsce magazynowania

1.

Propan

74-98-6

Propan

40 000

Zbiorniki magazynowe

2.

Mieszanina propan - butan

106-97-8[1]

Propan-Butan

80 000

Zbiorniki Magazynowe

 

 

 

 

2200

Zbiornik magazynowy cele grzewcze

 

 

 

 

11 000

Magazyn butli

 

IV. Charakterystyka procesu technologicznego

Gaz płynny dostarczany jest cysternami samochodowymi do zbiorników magazynowych (podziemnych lub nadziemnych). Gaz może być dowolnie przepompowywany między zbiornikami systemem rurociągów technologicznych.

Rozlewnia jest zasilana sprężarka rozładunkową i pompa załadunkową. Orientacyjny czas załadunku jednego zbiornika wynosi:

 • zbiornika V – 100 m3 4 godziny

Do napełniania butli, gaz płynny pobierany jest za pomocą pompy, ze zbiorników V- 100 m3 i jest przetłaczany dalej do urządzenia napełniającego. Po napełnieniu następuje sprawdzenie napełnienia na wadze kontrolnej oraz sprawdzenie szczelności zamknięcia zaworu. Napełnione butle są składowane pod zadaszona wiatą w ilości nieprzekraczającej 1000 szt., składowanych w stosach po 200 szt. Pola składowania butli pełnych i pustych są składowane oddzielnie w wiacie całkowicie otwartej, o konstrukcji stalowej i zadaszonej. Pomieszczenie napełniania butli jest o konstrukcji stalowej, wentylowane mechanicznie i grawitacyjnie. Do oświetlenia napełnialni zastosowano lampy w wykonaniu Ex. Również cała instalacja elektryczna w strefie zagrożenia wybuchem w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex.

Na stanowisku załadunkowo - rozładunkowym cystern jest wykonywana czynność rozładunku lub załadunku gazu.

Wydajność każdego stanowiska wynosi ok. 10 ton/godzinę.

Napełnialnia gazu posiada wydajność 250 butli po 11 kg/godzinę, tj. 2,75 tony/godzinę.

 

 

V. Systemy zabezpieczeń:

 • zawory bezpieczeństwa na zbiornikach magazynowych
 • urządzenia przeciwpożarowe na stanowisku przeładunkowym cystern (zraszacze, agregat gaśniczy)
 • system detekcji gazu w napełnialni butli
 • zraszacze wodne w napełnialni butli
 • instalacje odgromowe i uziemienia
 • instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna na napełnialni butli
 • system zaworów samozamykających
 • złącza zrywalne na przewodach elastycznych na stanowisku rozładunku cystern samochodowych
 • hydranty wodne, agregaty proszkowe
 • gaśnice ppoż., koce gaśnicze

 

VI. Zasady bezpiecznego funkcjonowania instalacji

Na terenie zakładu przestrzegane są przepisy ADR w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz ich załadunku i rozładunku. Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych zatrudniony jest odgórnie przez Bar-Gaz Braszak Ilona. Na terenie bazy samochody do transportu butli parkują tylko w nocy w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Pracownicy, którzy zajmują się napełnianiem, rozładunkiem i załadunkiem butli są w tym zakresie odpowiednio przeszkoleni oraz posiadają świadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia UDT do wykonywania wymienionych czynności.

Zwiększona ilość instalacji niebezpiecznych na małym obszarze oraz właściwości palne i wybuchowe gazu płynnego propan-butan sprawiają, że zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa załogi, ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia mienia przedsiębiorstwa stanowią jeden z celów strategicznych kierownictwa zakładu, który przekłada się na szereg systemowych przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i technicznym.

Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego związane jest z bezwzględnym zachowaniem dyscypliny technologicznej oraz jej kontroli podczas prowadzenia procesów produkcyjnych oraz pomocniczych. Zgodnie z nimi instrukcje technologiczne winny zawierać rozdziały „przewidywane nienormalności procesu” w których określa się przyczyny, objawy i sposoby usuwania zakłóceń procesu i stanów awaryjnych z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i BHP.

Oprócz instrukcji technologicznych istotne funkcje porządkujące i dyscyplinujące spełniają:

 • instrukcje stanowiskowe
 • instrukcje ochrony środowiska
 • instrukcje bhp
 • instrukcje przeciwpożarowe

 

Karta charakterystyki PROPANU Bar-Gaz

Karta charakterystyki PROPAN-BUTANU Bar-Gaz